Shopping Cart

Общи условия

         ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА www.noashopbg.bg 

 

I. ПРЕДМЕТ

Благодарим Ви, че посетихте страницата ни! Ние от www.noashopbg.bg Ви информираме, че използвайки онлайн магазина в уеб сайта www.noashopbg.bgвие декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите Общи условия.

Настоящите общи условия за работа се прилагат за всички договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка, осъществени през онлайн магазин на адрес www.noashopbg.bg.

Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „АМАРАТ ДРЕС“ ЕООД, ЕИК: 205522068  , с търговски адрес на регистрация: гр. Хасково, ул."Марин Дринов" № 4, офис 5, с управител Ирина Пламенова Гергова и вас като потребители и/или посетители и имат за цел да уредят условията, при които „АМАРАТ ДРЕС“ ЕООД предлага продуктите, предоставени на или чрез електронния магазин в уебсайта www.noashopbg.bg 

Сайтът www.noashopbg.bg е собственост на „АМАРАТ ДРЕС“ ЕООД.

Услугите се предлагат само в случай, че се приемат настоящите Общи условия. 

Ползвателите под 18 години трябва да представят изрично съгласие от родител/попечител, за използването на услугите.

Последна актуализация на насточщите Общи условия е от 15.06.2022 г. 

 

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: „АМАРАТ ДРЕС“ ЕООД;
 1. Седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул."Марин Дринов" № 4, офис 5;
 1. Данни за кореспонденция: гр. Хасково, ул."Марин Дринов" № 4, офис 5
 2. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието на Република България.
 1. Надзорни органи:
  1. Комисия за защита на личните данни
    Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
    тел.: (02) 940 20 46
    факс: (02) 940 36 40
    Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
    Уеб сайт: www.cpdp.bg
    
   (2) Комисия за защита на потребителите
    Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
    тел.: 02 / 980 25 24
    факс: 02 / 988 42 18
    гореща линия: 0700 111 22
    Уеб сайт: 
   www.kzp.bg

7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност ЕИК/БУЛСТАТ  BG205522068

 

III. ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 • „ДОСТАВЧИК“, „СОБСТВЕНИК“, „НИЕ“, „NOASHOP“  е „АМАРАТ ДРЕС“ ЕООД с ЕИК: 205522068, регистрирано по ДДС.
 • „СТРАНИЦАТА“, „САЙТА“, “УЕБСАЙТА“ е уебсайта www.noashopbg.bg
 • "ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта  www.noashopbg.bg, само за лична употреба с нетърговска цел, при условие да спазва и да се съобразява с всички авторски права и условия.
 • „РЕГИСТРИРАН ПОТРЕБИТЕЛ“– това е лице, което след извършена регистрация ползва услугите на уеб сайта на ДОСТАВЧИКА и ползва персонален акаунт с информация относно неговите действие в уебсайта.
 • „НЕРЕГИСТРИРАН ПОТРЕБИТЕЛ/ГОСТ“ - това е лице, което използва функционалностите на сайта без да се регистрира; също може да финализира поръчки на продукт-/и, но информацията за всяко негово действие не се съхранява в архивите на уебсайта.
 • „ПРОДУКТ/И“, „СТОКИ“ са предлаганите за продажба дамски и мъжки дрехи. Всички продукти, налични на склад са собственост на Доставчика. Възможно е част от продуктите да не са налични на склад.
 • "УСЛУГИ" на сайта включва достъп до предоставяните през уеб браузър продукти, услуги и информационни ресурси/данни на сайта, както и осъществяване на покупко-продажба и доставка на предлаганите продукти;
 • "ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което „АМАРАТ ДРЕС“ ЕООД  се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите услуги на Потребители на сайта.
 • „ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ“ - операция или операции, извършени чрез автоматични или неавтоматични средства като например: събиране, записване, организиране, съхраняване, блокиране, изтриване или унищожаване на данни за потребителите на услуги от сайта.
 • „АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ“ е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.
 • „ОНЛАЙН МАГАЗИН“, „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН“ - Онлайн магазинът е достъпен на адрес в Интернет www.noashopbg.bg, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от www.noashopbg.bg  стоки, включително следното:

-  Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори за покупко-продажба с Доставчика, съгласно поддържаните начини за разплащане;

- Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика;

- Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

- Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо.

 • „КУРИЕР“ – за осъществяване на доставка на поръчани стоки, Доставчикът използва основно услугите на фирма Еконт, или куриер по избор на Потребителя.
 • ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
 • „ПОРЪЧКА“ е всяка постъпила в базата данни на ДОСТАВЧИКА информация за закупуване на Стоки от каталога на уебсайта на ДОСТАВЧИКА. Поръчка е също подадена по телефона заявка за закупуване на Стоки от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

 

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Електронния магазин на сайта www.noashopbg.bg, дава възможност на Потребителите да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от и на електронния магазин продукти, с Доставчика.

Това може да стане по два начина:

 1. С извършване на регистрация и създаване на профил. За целта Потребителят трябва да попълни електронната регистрационна форма. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. За да се регистрира като Потрeбител на www.noashopbg.bg, същият следва да въведете  име и парола за отдалечен достъп. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя. С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" или "Регистрация", Потребителя декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията. 
 1. Осъществяване на поръчка като гост. Електронният магазин предоставя възможност за осъществяване  на поръчка като гост. Потребителят – гост е длъжен да попълни съответната форма с изискуемите данни. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя са верни, пълни и точни.

Регистрацията на Потребителя на сайта  www.noashopbg.bg му дава следните предимства:

 • Може да разглежда стари поръчки;
 • Може да изтегли информацията за тях;
 • Може да се запазят данните за доставка и да се използват за бъдещи поръчки;
 • Може да се редактират данните за доставка;
 • Може да разглежда отбелязани като „Желани продукти“.

Регистрацията на уебсайта не е условие за осъществяване на поръчка от Потребителя, същият може да прави поръчка и като гост.

Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с Потребителите, извършили регистрация на Уебсайта на Доставчика („регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”). Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с Потребителите, които не са извършили регистрация на уебсайта на Доставчика.(„нерегистрираните Потребителите, ”).

С всяко ползване на уебсайта на Доставчика, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е непълнолетен, той декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия, а ако е под 14-годишна възраст, изявлението за съгласие се извършва от негов родител или настойник.

В процеса на регистрация и натискане на виртуалния бутон "Регистрация", ПОТРЕБИТЕЛЯТ, съответно родителят или настойникът на ПОТРЕБИТЕЛЯ, извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже регистрацията и да откаже изпращане на поръчката.

В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени в срок, ДОСТАВЧИКЪТ има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията му. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

 

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

По силата на сключения с Потребителя договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса стоки. Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице – представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото лице – представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Потребителят заплаща на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на www.noashopbg.bg и настоящите Общи условия. 

Потребителите сключват договор за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
Извършване на регистрация на 
www.noashopbg.bg и предоставяне на необходимите данни, ако Потребителят няма регистрация до този момент в www.noashopbg.bg или чрез заявяване на стока без да се извършва регистрация.

Възможно е поръчката да се направи:

- на имейл sales@noashopbd.bg;

- на лично съобщение във Фейсбук страницата ни Дрехи NOAshop или NOAshop.

За поръчка без регистрация е необходимо Потребителя да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ за плащане на цената, след което да потвърди поръчката си.

С натискане на бутона за поръчка Потребителят прави обвързваща поръчка за продукти, изброени в количката. Всички въведени данни се показват за преглед преди да бъде изпратена обвързващата поръчка.
 Доставчикът доставя заявените от Потребителя стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите Общи условия. 

Доставчикът запазва собствеността върху доставените стоки, докато не се заплати цената на продукта от Потребителя.
 При получаване на поръчка от Доставчика, всеки Потребител получава автоматично генерирано съобщение, съдържащо потвърждение за направената поръчка и получаването й от страна на Доставчика на посочения от Потребителя email адрес. Това съобщение съдържа линк към продукта и срока на неговата доставка.

След обработка от оператор на коректно извършена поръчка се генерира втори имейл с уведомление относно това, че поръчката е обработена и се очаква подготвяне и изпращане към клиента, както и уведомление да се запази разписката за Пощенския паричен превод (ППП), която ще бъде издадена на клиента при заплащането на наложения платеж. Тя е касов бон за покупка от онлайн магазина.

След като поръчката се изпрати към клиента, отново се изпраща уведомителен имейл. Еконт също може да изпрати уведомителен имейл на клиента за приета поръчка, както и имейл и/или sms в деня на разнос на поръчката. 

Ако Доставчикът не разполага в наличност с някой от поръчаните продукти или данните за доставка до Потребителя са непълни, Доставчика ще се свърже с Потребителя по телефон за уточняване.

Доставчикът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или цялата Поръчка по различни обективни причини, включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи ДОСТАВЧИКЪТ уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯТ чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Доставчика е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката.

Договорът за покупко-продажба, сключен между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Договорът за покупко-продажба, сключен между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА може да се анулира едностранно от ДОСТАВЧИКА, когато прецени, че това накърнява или застрашава неговите интереси.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще поеме всички преки разходи по връщането на Стоки предлагани от ДОСТАВЧИКА в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от ДОСТАВЧИКА. Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги и от датата на получаването на купената Стока от ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лица, различно от превозвача.

 

VI. ЦЕНИ

Всички посочени на сайта цени са в лева и са за един брой продукт.

Цените на продуктите включват всички данъци, в случаите, в които е предвидено начисляването им.

Цените на продуктите не включват доставка на продукта до избран от Потребителя адрес. Доставката се начислява отделно от цената на продукта, чрез автоматично вградена система в уебсайта. Доставката на продукт на територията на Българя, на сума над 130 лв. е безплатна до офис на Еконт.

Доставчикът има правото да променя цените по свое усмотрение и по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на подаване на поръчката. При допуснати технически грешки в публикуването на цените на продуктите в сайта, Доставчикът, има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя.

Доставчикът си запазва правото да изтегли всички продукти от електронния магазина на уебсайта и може по свое усмотрение да откаже да обработи поръчка, по каквато и да е причина по всяко време, без да се засягат законовите права на Потребителя. Доставчикът няма да носи отговорност пред Потребителя или трета страна поради оттегляне, на който и да е продукт от електронния магазин или отказ за обработка, на каквато и да е поръчка.

При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.

VII. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТИ 

Всеки представен в сайта продукт, е съпътстван от цена и основни характеристики и срок за доставка. Доставчикът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, срокове и цени.

Възможно е част от информацията, публикувана в сайта, да се отнася до продукти, които не се предлагат и не са достъпни в момента. 

Доставчикът не носи отговорност за допуснати технически грешки при представянето на продуктите

VIII. ЦВЕТОВЕ

Представените продукти са такива, каквито се виждат на съпътстващите снимки. Доставчикът не поема отговорност за малки отклонения в цвета на продукта, което зависи от настройките и характеристиките на всеки монитор.

IX. ПЛАЩАНЕ

ДОСТАВЧИКЪТ ползва Наложен платеж, чрез Пощенски паричен превод като основен метод за плащане. 

Законово основание за услугата е Наредба № Н – 18 от 2006 г., чл.3 за „Регистриране и отчитане на направените продажби“. Съгласно текста в наредбата един от вариантите, който освобождава ДОСТАВЧИКЪТ от задължението да издавате Фискална касова бележка, е плащането към Вас да се извършва чрез Пощенски паричен превод. Тази услуга трябва да бъде извършена от лицензиран пощенски оператор, какъвто е Еконт. Самата услуга Наложен платеж чрез Пощенски паричен превод не налага допълнителни усилия от страна на търговеца или неговия клиент.

За направеното от клиента плащане Еконт издава разписка за пощенски превод на стойността на дължимия наложен платеж. Тази разписка е законово признат документ, освобождаващ търговеца от задължението да издава касова бележка.

 „Лице, което извършва продажби чрез електронен магазин, но не приема плащания, за които е налице задължение за издаване на фискален бон (например, банкови парични преводи и пощенски парични преводи), не попада в обхвата на задължените по чл. 3 лица, съответно за него не е налице задължение по чл. 52м за подаване на информацията, посочена в Приложение №33 на Наредба №Н-18/2006 г. 

Всеки Потребител, който желае да получи фактура, следва да отбележи това в своята поръчка. За доставките, при искане от купувачите, дори и да са физически лица, се издават фактури.

За направеното от клиента плащане пощенският оператор издава Разписка за пощенски превод на стойността на дължимата сума. Тази разписка е законово признат документ освобождаващ търговеца от задължението да издава фискални касови бележки.

За доставките, за които не е издадена фактура, се съставя отчет за извършените продажби, който съдържа обобщена информация за тези доставките за съответния данъчен период. Отчетът за извършените продажби се съставя най-късно в последния ден на данъчния период. По избор може да съставя отделни отчети за извършените продажби за всеки ден от данъчния период и/или за всеки свой обект. Отчета за продажбите се отразява в дневника за продажбите.

Датата на данъчното събитие при продажба на стоки чрез поръчка по пощата или по електронен път е датата, на която доставчикът получи плащането.

Забележка: Проверката дали куриерът е и лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на ЗПУ следва да се прави в публичния регистър, воден съгласно ЗПУ от Комисията за регулиране на съобщенията, който е публикуван на интернет сайта на същата.

 

X. НАЛИЧНОСТ И ДОСТАВКИ

Възможно е някои от представените продукти в електронния магазин в сайта www.noashopbg.bg да не са налични на склад при Доставчика. 

Доставката на продукти е от 3 до 7 работни дни и започва от момента когато поръчката се Обработи. При непредвидени обстоятелства, периодът на доставка може да достигне до 10/12 работни дни. За някои населени места – разносът е в съответствие с графика на обслужване от куриерските фирми. Поръчките се доставят от куриер с опция ПРЕГЛЕД И ТЕСТ преди заплащане на продукта на куриера. 

Доставчикът си запазва правото да откаже изпълнението на поръчката, в случай, че някой продукт не е наличен на склад, без да дължи, каквито и да е било неустойки на Потребителя.

При възможност за доставка на продукта за по-късна дата,  Доставчикът си запазва правото да осъществи поръчката, веднага след като  продуктът е наличен и след изрично съгласие от страна на Потребителя.

ДОСТАВЧИКЪТ използва за превозвач основно услугите на куриерска фирма Еконт Експрес.

Поръчки направени през почивни дни, празнични дни и неработни дни се обработват и изпращат на първият работен ден след тях. Доставчикът си запазва правото при по натоварени дни да променя срока на обработка и изпращане, като не е задължен да уведомява клиентите за това. 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да осигури лице на посочения адрес, който да подсигури приемането на пратката. Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице – представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото лице – представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката.

Доставкатата до адрес се извършва с куриер на фирма Еконт Експрес от 9.00 до 17.30 часа или от друг куриер по избор на Потребителя. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ или доверено негово лице не са открити на адреса, куриера звънни на ПОТРЕБИТЕЛЯТ, за да уточнят нов час и ден за повторна доставка.

Доставки не се извършват в Неделя и официални празници. В събота доставките се извършват до обяд (13:00 ч.)

Цена за доставка за Поръчка с наложен платеж до 129,99 лв - доставката се поема от ПОТРЕБИТЕЛЯТ. Цена за доставка за поръчка с наложен платеж над 130.00 лв - доставката се поема от ДОСТАВЧИКЪТ до офис на Еконт           .

 

XI. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕН ПРОДУКТ 

Потребителят има право да се откаже от един или повече от поръчаните продукти в 14-дневен срок от получаване на поръчката в случай, че дадения продукт е във вида, в който е доставен, в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на продукта, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от Българския Закон за защита на потребителя (ЗЗП), освен в случаите на чл. 57 от ЗЗП, а именно:

1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението и е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;

2. за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

3. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

4. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

5. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

6. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

7. за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от търговеца;

8. при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;

9. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

10. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

11. сключени по време на публичен търг;

12. за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;

13. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

За да упражни правото си на отказ, Потребителят трябва да уведоми Доставчикза намерението си като се свърже първо с центъра за обслужване на клиенти на www.noashopbg.bg на тел.: 0876 28 60 60 или чрез електронно писмо на   sales@noashopbd.bg, в 14-дневен срок от получаването на продукта. След това е необходимо  да попълни специално генерираната форма за връщане на продукт, която ще намери в раздел „Условия за връщане на продукти“ или чрез електронно писмо с основание и описание на поръчката на sales@noashopbd.bg

В случай че Потребителят не изпълни задължението си да уведоми Доставчика в 14-дневен срок от получаването на продукта и  без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

Потребителят следва да изпрати обратно на Доставчика продукта не по-късно от 14 дни от деня, в който го е получил.

Доставчикът извършва възстановяване на суми в 14-дневен срок от получаване обратно на продукта само чрез освобождаване на продукта с наложен платеж . За целта е нужно Потребителят да изпрати продукта с наложен платеж на чистата стойност без куриерските такси,същите са за сметка на клиента,като Потребителя получава сумата на продукта от офиса или куриера на Еконт Експрес ООД от който е изпратен продукта след неговото освобождаване.

Доставчикът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на продукта обратно. 

Доставчикът извършва възстановяване на суми в 14-дневен срок от получаване обратно на продукта, само чрез наложен платеж чрез куриерска фирма Еконт Експрес ООД.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИ РАЗХОДИТЕ за връщане на Стоката.

В случай на дефект, който е установен след получаването на Стоките, ПОТРЕБИТЕЛЯТ го връща за сметка на ДОСТАВЧИКЪТ и се изпраща друга Стока като заявенета. Ако ДОСТАВЧИКЪТ не може да осигури изпращането на желаната от ПОТРЕБИТЕЛЯТ Стока, то ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да реши дали иска да получи други Стоки от ДОСТАВЧИКЪТ. В този случай разходите за връщане и изпращане на новата Стока е за сметка на ДОСТАВЧИКЪТ.

В случай на искане от ПОТРЕБИТЕЛЯТ за подмяна на Стока, ДОСТАВЧИКЪТ може да изпрати Стока до ПОТРЕБИТЕЛЯТ, само ако е тя е налична. В този случай транспортните разходи са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯТ.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява получените от ДОСТАВЧИКЪТ Стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 55, ал.1 от ''Закон за защита на потребителите''. За да бъдат върнати обратно закупените Стоки задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта на опаковката и без да има аромати. Стоките трябва да отговарят на вида, в който са получени от ПОТРЕБИТЕЛЯТ. На връщане и отказ не подлежат Стоки, които не отговарят на тези условия съгласно ''Закон за защита на потребителите''.

НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ВРЪЩАНЕ И ПОДМЯНА - Долна част на бельо - бикини, боксерки, прашки, слипове, бодита, както и чорапи и други продукти, характеризиращи се като долно бельо. Изрично не се допускат също и комплекти, в които е включено долно бельо (бикини, прашки, боксерки). Не се допускат връщане на продукти със скъсани етикети, миризми по тях от прахове, кремове, парфюми и цигарен дим. При установяване на нередност, ние имаме право и ще откажем рекламацията или по преценка ДОСТАВЧИКЪТ може да възстанови половината от сумата без да се включва доставка.

 

XII. РЕКЛАМАЦИИ

Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с договора за продажба.

Потребителят има право да предяви рекламация на стоката или услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.

Когато производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, търговецът е длъжен да запази на потребителя първоначалните гаранционни условия. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.

При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт при условията и по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителя.

Рекламацията се предявява пред търговеца или пред упълномощено от него лице.

Рекламацията се подава устно или писмено.

При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

1. касова бележка или фактура;

2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. 

Ако търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

При предявяване на рекламация лицата по ал. 1 задължително я описват в регистъра като на потребителя се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията.

Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката или е поръчана услугата, на адреса на управление на търговеца или на друго място, посочено от търговеца. Рекламацията може да бъде предявена и във всеки от търговските обекти на търговеца на територията на страната, в които се осъществява подобна търговска дейност като тази в обекта, откъдето е закупена стоката. Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на потребителя.

Когато търговецът удовлетвори рекламацията, той издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на потребителя.

 

XIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

         Потребителят няма право да генерира прекалено голям трафик на уебсайта.

•         Потребителят няма право да деактивира или разстройва функционалностите на уебсайта  и да осъществява злонамерени атаки.

•         Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайта могат да бъдат променяни едностранно, по преценка на Доставчика.

•         Всички потребители получават правото да използват услугите на сайта, единствено за лични/нетърговски цели при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.

•         Съдържанието на интернет сайта се определя от Доставчика като също така той има право по всяко време да променя съдържанието на сайта си, включително съдържанието на настоящите Общи условия, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики и/или материали. Доставчикът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги и цени. 

•         Достъпът до сайта може да бъде временно спрян или ограничен с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови услуги. Поради естеството на Интернет непрекъснатият достъп не може да бъдат гарантиран.

•         С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на бисквитки и други технологии за целите на директния маркетинг без профилиране – нетаргетирана банерна реклама. 

 • Доставчикът има право да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират, като тази информация може да включва име, презиме, фамилия, адрес, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се предоставя при регистрацията  и всяка друга, която се въвежда или предоставя при заявяване на продукти; 

Потребителят се задължава:

 • да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
 • да плати цената на заявената от него стока;
 • да получи стоката;
 • да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;
 • да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
 • да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
 • да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на електронния магазин;
 • да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина;
 • да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина.

 

XIV. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 • Доставчикът  не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на сайта.
 • Доставчикът не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
 • Доставчикът има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези Oбщи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
 • Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от потребителя вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола му и не могат да бъдат избегнати - като например временно прекъсване на достъпа до уебсайта, поради технически причини и други. 
 • Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
 • Доставчикът не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;
 • Доколкото Доставчикне разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Потребителя стоки не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества;
 • Доставчикът  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него;
 • Доставчикът не носи отговорност за изгубена при доставка стока.

 

XV. АВТОРСКИ ПРАВА

Всички текстове, информация, графики, аудио, видео или фото файлове, софтуер и приложения, публикувани или достъпни на Страницата, както и всички авторски права, права върху търговски марки, дизайн и други права на интелектуална собственост върху тях са собственост на Доставчика или собственост на неговите потребители, лицензодатели и/или доставчици на Съдържание и са под закрилата на българското и световното законодателство - Закона за авторското право и сродните му права и Кодекса за международното частно право, както и Регламентите на ЕС за защита на авторското право. Използвайки сайта www.noashopbg.bg  , Потребителите се съгласяват, че Съдържанието и неговите компоненти са достъпни единствено за лично ползване и не се разрешава тяхното копиране, възпроизвеждане, публикуване, разпространяване или  предоставяне по какъвто и да било друг начин. Потребителите нямат право да премахвате известията относно авторски права, търговски марки или други права на интелектуална собственост 

 

XVI. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Сайтът може да съдържа линкове към страниците в интернет на трети лица и източници.

Ако изберете да използвате тези линкове, напускате сайта www.noashopbg.bg   и, тъй като ние не контролираме съответните страници, не носим отговорност за тяхното съдържание, публикуваните на тях рекламни материали, предлаганите продукти или услуги, както и за всякакви въпроси или спорове, които могат да възникнат във връзка с тези страници.

Ние не носим отговорност за загуби или вреди, които могат да бъдат претърпени в резултат на използването на линкове и страници на трети лица. Съветваме Ви да се запознаете с Oбщите условия за ползване и политиките за поверителност на страниците, които посещавате, тъй като нашите Общи условия и Политиката за защита на лични данни няма да бъдат приложими.

Доставчикът си запазва си правото по всяко време да премахне линк на www.noashopbg.bg .

 

XVII. ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

Доставчикът си запазва правото да спре или прекрати възможността на Потребител да използва Страницата по всяко време, поради конкретна причина или в отсъствието на такава. Доставчикът може да блокира достъпа му до Страницата и в случай на:

 (а) нарушение на настоящите Общи условия;

 (б) ако не е в състояние да удостовери или идентифицира предоставената от Потребителя информация или 

(в) счита, че в резултат на действията на Потребителя могат да възникнат финансови загуби или юридическа отговорност за Потребителя, за клиенти на Доставчика или за организацията му.


XVIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
 Настоящите 
Oбщи условия и договора на Потребителя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
 
при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 
по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 
едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 
* при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

* при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 
в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в сайта на електронния магазин. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
 
в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.

XIX. СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Обстоятелството, че отделна разпоредба на настоящите Общи условия е или може да бъде обявена за незаконосъобразна, недействителна или неприложима, не води до незаконосъобразност, недействителност и неприложимост на останалите разпоредби на Общите условия.

XX. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

XXI. АЛТЕРНАТИВНО РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез разбирателство и взаимни отстъпки. 

В случай, че не може да се постигне споразумение, удовлетворяващо страните по спора, и съгласно чл.181н, ал.4 от Закона за защита на потребителите, можете да използвате следната електронна връзка към КЗП или платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) в рамките на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage 
 Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.
 Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги.

XXII. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от ДОСТАВЧИКA. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

При извършване на промени в Общите условия, ДОСТАВЧИКЪТ ги довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез публикуването им на Уебсайта на ДОСТАВЧИКA

Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в тях, се прилагат и за заварените регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие. Заявяването от страна на регистриран ПОТРЕБИТЕЛЯТ, че не е съгласен с промените в Общите условия, ще води до автоматично прекратяване на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ за ползване на услугите, предоставяни чрез Уебсайта на ДОСТАВЧИКЪТ, при което ДОСТАВЧИКЪТ има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛЯТ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му.

Ако не сте доволни от който и да е от елементите на сайта www.noashopbg.bg или не сте съгласни с клауза/и от настоящите Общи условия – следва да прекратите използването на www.noashopbg.bg .